top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

תעריפים נוספים

 

 

תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), תשע"ז-2017

פירוט האגרות  לנישואין:

 

רישום נישואין וסידורם                          714

כתובה                                                 30

פתיחת תיק נישואין + כתובה                   744

אימות הסכם נישואין                              276

תעודת רווקות                                      153

העתק תעודת נישואין                             66

*כל העתק נוסף הוא 19 ₪

אישורים שונים                                       132

פתיחת תיק נישואין {אם לא נערכו נישואין} 177

 

 

זכאים להנחה:

סטודנטים                                 {₪ 458  } 40%

חיילים                                             40%

מקרים סוציאליים                              40%

עולים חדשים שנתיים ראשונות            פטור

 

מערכת שיר הים, מערכת שנועדה להקל על זוגות נישאים במספר רבדים,

ניתן להגיש טפסים ראשונים לרישום דרך מערכת זו

bottom of page