top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

משגיחים

 

 

הרבנות תקבע משגיח/ים בעסק ותיתן לו כתב מינוי. המשגיח יחתום על אחריותו לביצוע נהלי הכשרות לעסק. הרבנות איננה המעביד או המעסיק של המשגיח, אלא חברת כ"א המעסיקה אותם,אולם סמכותה וחובתה להכתיב לבעל עסק מי הוא המשגיח, מה מעמדו, מה סמכויותיו וחובותיו. המשגיח ימלא את תפקידו בהתאם להנחיות הרבנות תוך חובתו כעובד כלפי מעבידו בכל עניין ובתנאי שאיננו פוגע בחובותיו מטעם הרבנות.

המועצה הדתית תנפיק אישור תשלום אגרה. אישור זה מיועד למנהל מחלקת הכשרות ויצורף לתיק בעל העסק מקבל הכשרות.

אישור תעודה

הרב המקומי יאשר הנפקת התעודה לעסק.

תעודת כשרות

הרבנות –תנפיק תעודת כשרות הולמת – יש חשיבות לצורת התעודה, לפרטי העסק באופן ברור, לסוג הניר באופן שצילום התעודה לא יצא ברור וכן מספור התעודות.

החותם על התעודה הוא הרב המקומי שהוסמך לכך ע"פ חוק.

bottom of page