top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

אישור הרב האחראי ותפקידו

 

 

לאחר פגישה עם רב מחלקת הכשרות ועיון בטופס הבקשה, מח' הכשרות שולחת רב האחראי על הכשרות או נציג מטעמו לעסק הנ"ל.

א. לבדוק בפועל את העסק על כל מרכיביו, שלוחותיו וסניפיו.

ב. לוודא התאמת הבקשה שבטופס למציאות בעסק.

לאחר מכן כותב הרב האחראי אישור בו הוא מגדיר כי בדק את העסק ופרטי הבקשה וממליץ / לא ממליץ להנפיק תעודת כשרות מהסיבות המפורטות.

שלב זה חשוב מאוד שייעשה ביסודיות (ושלא יהווה עילה לבעל העסק לומר: "כן יש לי כשרות, הרב פלוני כבר היה אצלי והתעודה בדרך").

את האישור יביא הרב האחראי בפני הרב נותן ההכשר.

נוהלי השגחה מתאימים לעסק

בעל העסק מקבל נהלי השגחה המתאימים לעסק שלו והוא חותם שהוא האחראי מבחינה מנהלית ליישומם.

הסכם השגחה:

הרבנות והמעוצה הדתית במקום מכינים הסכם השגחה כתוב, בו יפורטו כל הנושאים המהווים התקשרות מחייבת בין בעל העסק ובין הרבנות שהפועל היוצא הוא מתן תעודת כשרות לעסק ואפשרות הפרסום כי העסק אכן כשר, 

כגון: פרטי זיהוי העסק ובעליו, במקרה של חברה בע"מ יש לקבל שמות בעלי המניות ושמות המנכ"ל או המנהל או הגורמים האחראיים. 

bottom of page