top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

 

''שלח לך אנשים'' (י''ג, א)
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש''י).
''שלח לך לדעתך, אני איני מצוה אותך אם תרצה שלח'' - לפי דעתך שאפס אתה בעיניך, יכול אתה לשלוח, כי יתכן שיקחו מוסר שלא להוציא דיבה על הארץ; ברם, לפי גדולתך האמיתית אמנם אין ללמוד ממך שאסור לדבר אפילו על עצים ואבנים ולא היית צריך לשלוח. מה לשון היא זו ברש''י: ''ראו ולא לקחו מוסר'', והלא די היה לו לומר: ''לא לקחו מוסר''? ברם, באמת הרי מקום היה לומר שיסוריה של מרים לא באו עליה כעונש על אשר דיברה במשה, אלא היו אלה יסורים של אהבה, אבל מכיון ש''ראו'' הכל את צרעתה של מרים כבר אי-אפשר היה לומר שאלה הם יסורים של אהבה, כפי שאמרו חכמינו כי נגעים בפרהסיה אינם יסורים של אהבה (ברכות ה), וממילא צריכים היו לקחת מוסר שהיא נעשה על עסקי דיבה. •על הכתוב ''לך לך'' שנאמר אצל אברהם אבינו דרשו חכמינו: ''להנאתך ולטובתך''. בדומה לזה אפשר לפרש גם את ''שלח לך'', שהרי נגזר על משה רבינו שלא יכנס לארץ-ישראל, ואם-כן הודות למרגלים, אשר הוציאו את דיבת הארץ ועיכבו את כניסת ישראל לארץ ארבעים שנה, צמחה טובה למשה שניתן לו לחיות עוד ארבעים שנה.

''כולם אנשים'' (י''ג, ג)
כל אנשם שבמקרא לשון חשיבות ואותה שעה כשרים היו (רש''י).
הרי אמרה תורה: ''יום לשנה יום לשנה תשאו את עונותיכם ארבעים שנה'' (י''ד, ל''ד), כלומר: כנגד ארבעים יום ששהו המרגלים בדרך נתחייבו ישראל לשהות במדבר ארבעים שנה, וקשה איפוא לכאורה - הלא חסרו חמשה-עשר יום מארבעים שנה, שכן בעשירי בניסן עברו ישראל את הירדן לארץ, ככתוב: ''והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון'' (יהושע ד, י''ט), ואילו ממצרים יצאו בחמשה-עשר בניסן, חסרים איפוא ארבעה ימים, ונוסף על-כך הרי היה עליהם ללכת אחד-עשר יום בין כה וכה, ככתוב: ''אחד-עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע'' (דברים א-ב) - וביחד חסרו איפוא חמשה-עשר יום?

לפיכך אומר רש''י: ''באותה שעה כשרים היו'' - ואם מחשבים שנה כנגד יום, שיש בו עשרים וארבע שעות, יוצא חצי חודש כנגד שעה, שכן שנה כוללת עשרים וארבעה חצאי חודשים - וכיון שאותה שעה היו כשרים הרי לא נענשו עליה, ושפיר הגיע להם עונש של ארבעים שנה פחות מחצית החודש.

''ויקרא משה להושע בן נון יהושע'' (י''ג, ט''ז)
התפלל עליו : יה יושיעך מעצת מרגלים (רש''י).
תרגום יונתן אומר על הפסוק הזה: ''וכדי חמא משה ענותנותיה קרא משה להושע בן נון יהושע''. וקשה, מה ענין זה אצל עניוות? ברם, בעצם למה צריך היה משה להתפלל על יהושע שינצל מעצת המרגלים, והלא לפי הנאמר בספר יוחסין כבר היה אז יהושע בן ארבעים שנה, והלא אמרו חכמינו: ''כיון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב לא יחטא'', ובין כה וכה כבר לא יכשל בחטא? אך משראה את ענוותנותו של יהושע היה חושש לו שמא יכשל, שכן אמרו חכמינו כי תלמיד-חכם שמעביר על מידותיו מוסיפין לו על שנותיו (תענית), הרי יתכן איפוא שהוא יאריך ימים ושנים וכי ארבעים שנותיו עדיין אינן ''רוב שנותיו'' ועדיין עלול הוא להכשל בחטא, על-כן התפלל עליו. כוון שראה משה שנתכעס יהושע על אלדד ומידד בהתנבאם: ''משה מת יהושע מכניס'' - הבין מה גדולה מידת עניוותו, שאיננו רוצה להיות מנהיג ובורח הוא מן הכבוד. לפיכך חושש היה משה, שמא בגלל דבר זה כשלעצמו יסכים יהושע לעצת המרגלים, למען ישארו ישראל במדבר תחת הנהגתו של שמה ולא יכנסו לארץ-ישראל מקום שם יהא עליו להיות למנהיג - ועל-כן התפלל עליו שינצל מעצת המרגלים. טבעו של עניו הוא, שלא להיות תקיף בדעתו ותמיד מבטל הוא את דעתו מפני דעת הזולת. המרגלים הרי היו נשיאים של שבטים ואנשי-שם, היה משה חושש איפוא שמא יבטל יהושע את דעתו מפני דעתם מחמת עניוותו, כל-כן התפלל עליו: ''יה יושיעך מעצת מרגלים''.

''למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל '' (י''ג, כ''ד)
אם רק מעכשיו החלו לקרוא למקם הזה ''נחל אשכול'', למה איפוא כבר אמר הכתוב לעיל: ''ויבואו עד נחל אשכול''? אלא, יתכן שגם לפני-כן נקרא המקום ''נחל אשכול'', על שמו של אדם בשם אשכול, (כגון: ענר, אשכול וממרא), ולכן נאמר לעיל ''אשכל'' חסר, בלי ''ו'', שמשמעותן: אחת) ולאחר שכרתו המרגלים את אשכול-הענבים החלו לקרוא למקום: ''נחל אשכול'', מלא עם ''ו'', שאז כבר היתה זו לשון רבים (כפי שאמרו חכמינו על ''בסכות'' ו''קרנות'' שמשמעותן: שתים) בשל שני האשכולות, האחד: אשכול האיש, והשני: אשכול הענבים.

''וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן'' (י''ג, כ''ו)
להקיש הליכתן לביאתן, מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעה (רש''י).
אם-כן קשה, והלא לעיל (פסוק ג) אמר רש''י: ''ואותה שעה כשרים היו''?
אמרו חכמינו: ''מחשבה טובה הקדוש-ברוך-הוא מצרפה למעשה, מחשבה רעה אין הקדוש-ברוך-הוא מצרפה למעשה, ואלא מה אני מקיים: הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם - מחשבה שעושה פרי הקדוש-ברוך-הוא מצרפה למעשה'' (קידושין מ) - לפי זה יוצא, שבשעה ששלח משה רבינו את המרגלים, אף כי הליכתם היתה מלכתחילה בעצה רעה, הרי עדיין אל צורפה המחשבה הרעה אל המעשה ועל-כן כשרים היו באותה שעה; אבל עכשיו, לאחר שכבר הוציאו לפועל את מחשבתם הרעה, היינו: מחשבה שעשתה פרי, הרי כבר צורפה המחשבה אל המעשה - ''להקיש הליכתן לביאתן''.

''וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה'' (י''ב, כ''ז)
כל דבר שקר אין אומרים בה קצת אמת בתחלתו אין מתקיים בסופו (רש''י).
מנין לנו שאמרו דבר זה רק כדי לקיים את השקר, ואולי לא אמרוהו אלא משום שהאמת היא כך?
אלא, כאשר שלח אותם משה רבנו אמר: ''החזק הוא הרפה, המטע אם רב'', ורק לבסוף הוסיף: ''השמנה היא אם רזה, היש בה עץ אם אין'', והיה איפוא עליהם להשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, כדרך העולם, ומכיון שהפכו את הסדר והקדימו להשיב על השאלה האחרונה, הרי זה סימן מובהק שאמרו זאת רק כדי שיהיה דבר-אמת בתחילת דבריהם, ועל-כן לא השיבו לאלתר על השאלה הראשונה: ''החזק הוא הרפה'' את תשובתם: ''אפס כיעז העם'', שכן אז היה השקר בא ראשונה ולא היה יכול להתקיים.

''ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה'' (י''ג, ל)
מדוע החריש כאן יהושע ולא אמר דבר?
ברם, עיקר פחדם של ישראל נבע מזה ששמעו את נבואתם של אלדד ומידד: ''משה מת, יהושע מכניס'', ונפל רוחם בקרבם: כיצד יוכלו להתגבר על ענקים וערים בצורות כאלה בלעדי משה. הסביר להם כלב, כי טעות היא בידיהם בייחסם את כל המופתים למשה. אדרבה, בני ישראל עצמם חוננו בכוחות כבירים, שיהיו ראויים לניסים הללו, כך שגדולתו של משה נובעת מקדושתם הם (''כל זמן שהיו ישראל כנזופין במדבר לא נתייחד בדבור עם משה''). זהו איפוא פשוטם של דברים: ''ויהס כלב את העם אל משה'' - היסה כלב את העם, שתולים היו ומייחסים הכל אל משה, ''ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה'' - אפילו בלעדי משה יכול נוכל לעלות ולרשת את הארץ. דבר זה יכול היה לומר רק כלב ולא יהושע, שכן אילו היה יהושע אומר כך, מיד היו ישראל אומרים: לכבוד עצמו הוא דורש, כיון שהוא יורש מקומו של משה. אחרי מות משה אמר יהושע לבני ישראל: בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני'' (יהושע ג, י) - אל תהיו סבורים, שמאחר ומשה איננו אתכם לא יתרחשו לכם ניסים. להוי ידוע לכם כי ''אל חי בקרבכם'' - כל הניסים נעשים על-ידי האל החי תמיד בקרבכם, וגם להבא יעשה לכם ניסים.

''ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה'' (י''ג, ל)
מדוע החריש כאן יהושע ולא אמר דבר? ברם, עיקר פחדם של ישראל נבע מזה ששמעו את נבואתם של אלדד ומידד: ''משה מת, יהושע מכניס'', ונפל רוחם בקרבם: כיצד יוכלו להתגבר על ענקים וערים בצורות כאלה בלעדי משה. הסביר להם כלב, כי טעות היא בידיהם בייחסם את כל המופתים למשה. אדרבה, בני ישראל עצמם חוננו בכוחות כבירים, שיהיו ראויים לניסים הללו, כך שגדולתו של משה נובעת מקדושתם הם (''כל זמן שהיו ישראל כנזופין במדבר לא נתייחד בדבור עם משה''). זהו איפוא פשוטם של דברים: ''ויהס כלב את העם אל משה'' - היסה כלב את העם, שתולים היו ומייחסים הכל אל משה, ''ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה'' - אפילו בלעדי משה יכול נוכל לעלות ולרשת את הארץ. דבר זה יכול היה לומר רק כלב ולא יהושע, שכן אילו היה יהושע אומר כך, מיד היו ישראל אומרים: לכבוד עצמו הוא דורש, כיון שהוא יורש מקומו של משה. אחרי מות משה אמר יהושע לבני ישראל: בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני'' (יהושע ג, י) - אל תהיו סבורים, שמאחר ומשה איננו אתכם לא יתרחשו לכם ניסים. להוי ידוע לכם כי ''אל חי בקרבכם'' - כל הניסים נעשים על-ידי האל החי תמיד בקרבכם, וגם להבא יעשה לכם ניסים.

''ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם'' (י''ג, ל''ג)
שמענו אומרים זה לזה: נמלים יש בכרמים כאנשים (רש''י).
הלא בפסוק נאמר ''חגבים'', ומה ראה רש''י לומר ''נמלים''? ברם, הרי אמר הכתוב: ''לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם'' (משלי ו, ו), כלומר: מן הנמלה אפשר ללמוד כיצד יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמים, וכיון שהמרגלים פרקו מעליהם את עול מלכות-שמים הזכירו להם את הנמלה. הנמלה נוהגת זהירות יתירה גם בעניני גזל, כפי שאמרו חכמינו: ''אלמלא ניתנה תורה היינו למדים גזל מנמלה''.

כידוע הרי טוענות אומות-העולם כנגד ישראל, שהם נטלו את ארץ-ישראל מידי הכנענים בגזילה. לפיכך נרמז להם, כי האנשים אשר בכרמים רחוקים מן הגזל כדוגמת הנמלה, שכן באמת שייכת ארץ-ישראל לבני ישראל אם רוחו של אדם נמוכה והוא אפס בעיני עצמו, הריהו מקבל צורה כזו גם בעיני יריבו והלה אכן רומסהו ברגליו. אם ''ונהי בעינינו כחגבים'' הרי ממילא ''וכן היינו בעיניהם''.

bottom of page