top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

זיהוי בני זוג

 

 

ההרשמה לנישואין לתושבי מדינת ישראל תיעשה רק על סמך תעודת זהות כולל הספח בו מצוין כתובת המגורים ומעמדו/ה האישי של המבקש/ת להירשם לנישואין. לא תיעשה הרשמה על סמך דרכון ישראלי או כל תעודה רשמית אחרת.

 

בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין (התשכ"ה 1965) לפי סעיף 3 – יהיו פרטי הרישום שבתעודה זו למעט רישום "הלאום", המצב האישי" ושם בן הזוג – ראויה לכאורה לנכוניתם

 

לא ירשם לנישואין או לא תונפק תעודת פנוי/ה לבן/בת זוג שמצבו/ה האישי אינו מעודכן בספח בתעודת הזהות גם אם יש בידיו/ה מסמכים המעידים על שינוי במעמדו/ה האישי.

השנה הצטרפנו למערכת שיר הים, מערכת שנועדה להקל על זוגות נישאים במספר רבדים,

ניתן להגיש טפסים ראשונים לרישום דרך מערכת זו

bottom of page